POVO werkgroep Engels

Doorgaande leerlijn Engels Basisonderwijs – Voortgezet onderwijs

Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. De communicatieve aanpak was het doel en er verschenen officieuze richtlijnen: 80 a 100 uur Engels in groep 7 en 8. ( Inmiddels is de lessentabel vo  verandert omdat men er vanuit gaat dat er minstens 80 uur Engels zijn gedaan!)

Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de toenemende internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via nieuwe media. De plaats van Engels in het basisonderwijs wordt gefundeerd door Europees beleid en door het uitgangspunt dat een redelijke beheersing van die taal bereikt wordt wanneer er vroeg met het onderwijs in Engels begonnen wordt.

Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren met moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. Die eerste aanzet wordt later, in de periode van de basisvorming, verder ontwikkeld. In de basisschool wordt het onderwijs in de Engelse taal waar mogelijk in samenhang gebracht met inhouden van andere vakken. Bijvoorbeeld met inhouden in de oriëntatie op jezelf en de wereld. Het gaat dan om eenvoudige alledaagse onderwerpen als ‘woonomgeving’, ‘vrije tijd en hobby’s’, ‘het lichaam’, ‘het weer’.

In het basisonderwijs gaat het bij het onderwijs in de Engelse taal vooral om mondelinge communicatie en om het lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot het kennismaken met de schrijfwijze van een beperkt aantal vaak voorkomende Engelse woorden. Voorts leren kinderen om woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

Kerndoelen

 • De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.
 • De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.
 • De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
 • De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van een woordenboek.

 

­­­­­­                                   ——————————–

De werkgroep constateert:

 • Groot niveauverschil tussen  de leerlingen in die op het vo komen.
 • 80 uur Engels wordt  niet op alle basisscholen gehaald. Sommige leerlingen worden hierdoor ernstig benadeeld.
 • Aanbevelingen van povo werkgroep Engels 2008 zijn niet algemeen bekend.

 

Aanbevelingen:

 • directie van basisscholen en voortzetonderwijs  zorgen dat alle betrokken docenten steeds op de hoogte van de afspraken zijn. Bij wisseling van leerkrachten worden de afspraken doorgegeven !! Suggestie: dit document en de lijst Engelse vaardigheden groep 8 bewaren bij handleiding Engels.
 • Op  basisschool  minimaal 1 uur per week Engels in groep 7 en 8
 • Iedere school is vrij een methode te kiezen.
 • Leerstrategieën aanreiken voor  het woordjesleren.

De bijgevoegde EIBO-lijst, de officiële richtlijn woordkennis eind basisschool, handhaven.

Bij het aanleren van woorden zou men gebruik kunnen maken van overhoorprogramma’s zoals WRTS of Quizlet. Ook kun je de woorden mondeling overhoren of laten opschrijven.

 • Aanbevelingslijst met activiteiten, onderwerpen voor het vak Engels volgen.
 • Zolang Engels niet is opgenomen in de Cito eindtoets, neemt het voortgezet onderwijs begin klas 1 de cito-O toets Engels af en koppelt de resultaten terug naar basisschooldirecteuren en leerkrachten.

 

Download hier: Lijst Engelse vaardigheden eind groep 8.